Přijímací řízení na SŠ

 Mgr. Marie Pemčáková - kariérový poradce

  e-mail: marie.pemcakova@zskonam.cz

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Základní informace
Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Podání přihlášky
Uchazeč o vzdělání může pro 1.kolo přijímacího řízení podat příhlášku až na dvě střední školy s maturitní zkouškou či bez maturitní zkoušky a na střední školu do oboru s talentovou zkouškou. 

Termíny pro podání přihlášky:

do 30.11. 2022 (pro obory s talentovou zkouškou - s modrým potiskem)
do 1.3. 2023 (pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky - s růžovým potiskem)

Konání JPZ
Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2022/2023 uskuteční: 

Čtyřleté obory:
1. řádný termín 13.4.2023
2. řádný termín 14.4. 2023

1. náhradní termín 10.5. 2023
2. náhradní termín 11.5.2023

Šestileté obory a osmiletá gymnázia:
1. řádný termín 17.4.2023
2. řádný termín 18.4. 2023

1. náhradní termín 10.5. 2023
2. náhradní termín 11.5.2023

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.
V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2022 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2023 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Podání omluvy
Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Specifikace požadavků
Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.  Pro školní rok 2022/2023 budou vydány aktualizované specifikace požadavků.

Časový limit a povolené pomůcky
Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut
Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 

Hodnocení zkoušky


Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení 
U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února, nekoná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí o nepřijetí; u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se postupuje dle bodů níže.
U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. 
U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání proti přijetí.

Odevzdání zápisového lístku a odvolání

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek obdrží zákonní zástupci žáků na ZŠ před konáním přijímací zkoušky. 
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Nahlížení do spisu


V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným. VII. Další kola přijímacího řízení

Přijímací řízení v dalších kolech

Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek
b) nekoná se jednotná zkouška
c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu
d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky
e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky
f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali. 

Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. 
Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

Další webové adresy k  JPZ a volbě povolání:

Více informací o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATu zde.

portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/trebic/poradenstvi_a_rekvalifikace/poradenske_programy

www.istp.cz

www.edu.cz

www.scio.cz

www.msmt.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

Tisknout


Kalendář akcí

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 8 9 10 11 12
13 15 16 17 18 19
20 22 23 24 25 26
27 28 29 31    

« Duben 2024 Červen 2024 »

RSSRSS

Novinky

Poháru rozhlasu pro žáky 8.-9. ročníku

25. 05. 2024

Poháru rozhlasu pro žáky 8.-9. ročníku

 V úterý 21.5. proběhl další atletický závod Poháru rozhlasu pro žáky 8.-9. ročníku.

Celá novinka

Archiv novinekCo děláme jinak než ostatní


Dále Vás může zajímat

                                              

                     

© 2024, Základní škola Náměšť nad Oslavou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing