Specifické vývojové poruchy učení a chování, nadané děti

Specifické poruchy učení 

jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.
Nejsou způsobeny poruchami vývoje, zrakovým, sluchovým, motorickým nebo jiným zdravotním postižením, ani přímo způsobeny prostředím s nedostatečnými podněty. Přesný původ vzniků těchto poruch učení není dosud znám. Předpokládá se, že existuje dědičný sklon k rozvoji těchto poruch (přibližně u 40% dětí postižených rodičů), a že tyto poruchy jsou způsobeny mj. odchylnou organizací aktivit mozku a dominancí hemisfér, která není typická.
Specifické poruchy učení jsou nejčastěji vztahovány k dysfunkci části mozku nebo jeho drobného poškození, určitý vliv je přikládán i nepříznivým vlivům prostředí – zejména emocionálnímu klimatu v rodině a vztahu rodičů ke škole.
Specifické poruchy učení se projevují u dětí napříč celým spektrem rozložení inteligenčního kvocientu, tedy jak u dětí nadprůměrně (např. Albert Einstein byl taky dyslektik), tak i podprůměrně inteligentních.
Asi 2 % dětí má v rámci vzdělávacího procesu výrazné problémy se zvládáním čtení, psaní nebo počítání, a to nejčastěji v důsledku dysfunkce určité oblasti mozku.
Specifické poruchy učení nezpůsobují obtíže jen v prostředí školy a vzdělávacího zařízení, ale i v sociokulturním prostředí a profesionálním uplatnění. Tyto poruchy učení mají vliv na formování osobnosti dítěte, které často trpí pocity méněcennosti a neurotickými příznaky, mezi které mj. patří poruchy spánku nebo nechutenství.
Poruchy se nejvíce projevují po vstupu do školy. Ve vyšších ročnících vlivem dozrávání nervové soustavy potíže postupně mizí.

Druhy poruch učení


Dyslexie - patří mezi nejčastěji se vyskytující specifické poruchy učení. Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená. Děti (a také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl, ačkoliv znají písmena. Tyto děti mají potom problémy i např. při přijímacích testech na střední školy, kde se vyžaduje práce s textem.
Při dřívějších výzkumech (např. Hinshelwood, 1917) se předpokládalo, že obtíže při učení čtení u dyslektických dětí jsou způsobovány poruchami vidění nebo nedostatečně vyvinutým zrakem. Obtíže se zvládnutím čtení má v začátcích školní docházky poměrně velká skupina dětí, ne ve všech případech se zde ale jedná o specifickou poruchu učení.

Dysortografie -  projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení.

Dysgrafie -  znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné a neuspořádané.

Dyskalkulie -  specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.

Dysmúzie - porucha související s hudebními schopnostmi.

Dyspinxie - porucha charakteristická nízkou úrovní kresby.

Dyspraxie - znamená špatnou obratnost.

Odstraňování nebo zmírňování obtíží dítěte se specifickými poruchami učení je dlouhodobý proces. Obecně neexistuje k nápravě specifických poruch učení žádná univerzálně platná a účinná metoda. Na základě odborné diagnózy se stanovuje specifická péče, která by měla respektovat druh a závažnost poruchy. Cestou k nápravě těchto poruch se využívá specifická reedukace, která zahrnuje speciálně-pedagogické metody.
Pro dítě se specifickou poruchou učení je zejména důležitá pravidelnost reedukace, možnost sledovat vlastní zlepšení a posilování pozitivní motivace. Reedukaci lze aplikovat pomocí návštěv pedagogicko-psychologické poradny dítěte s rodiči, anebo i částečně rodiči v domácím prostředí.

Druhy poruch chování

LMD – lehká mozková dysfunkce - souhrnné označení řady projevů dítěte. Podstatou jsou strukturální změny centrální nervové soustavy, které se odchylují od běžné normy a jeví se jako nezvyklé a zvláštní. Charakteristický je nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita nebo naopak hypoaktivita, nesoustředěnost, snadná unavitelnost, impulzivita, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj. Příčiny vzniku LMD nejsou zatím zcela objasněny. V důsledku LMD pak mohou vznikat poruchy učení.

ADD – syndrom nedostatečné koncentrace pozornosti bez hyperaktivity, dominantním znakem je nepozornost.

ADHD – hyperaktivita s poruchou pozornosti, onemocnění objevující se u některých dětí v prvních letech života, může přetrvat až do dospělosti, znesnadňuje jedincům kontrolu chování a někdy je doprovázeno dalšími symptomy jako je nepozornost, motorický neklid či impulzivní chování.
Děti s ADHD mohou mít další přidružené problémy – s učením, s navazováním přátelství, doma v rámci rodiny, jsou nadměrně živé, upovídané, ale opravdu lišit se začnou až ve škole, kde nevydrží na místě, nedokáží soustředěně pracovat jako ostatní vrstevníci, vyrušují, vykřikují, nedokáží ovládnout své emoce, jednají impulzivně, tedy bez domýšlení důsledků, nejsou schopny organizace práce, plánování.
Učení je pro ně tedy nesmírně náročné. Nesoustředěnost jim znesnadňuje osvojení si některých motorických dovedností, jako je třeba plavání, jízda na kole. Mívají potíže s respektováním společenských pravidel, což jim komplikuje navázat kamarádské vztahy.

Nadané děti

Definice nadání - nadání může být pohybové (sportovní, taneční), umělecké (hudební, výtvarné, literárně-dramatické), praktické (manuální, sociální), ale také intelektové (jazykové, matematické, vědecké, technické), přičemž jednotlivé typy nadání se mohou u jednoho člověka překrývat. Se školní úspěšností nejvíce souvisí intelektové schopnosti. Zahrnují verbální, početní, prostorové, paměťové schopnosti. Nadání u dětí je často vnímáno jako rychlejší vývoj v porovnání s jejich vrstevníky, můžeme ho také chápat jako existenci vnitřních podmínek pro dosahování vynikajících výsledků v činnosti.
Rozumově nadaní mají vysoký intelektový potenciál a dosahují mimořádných intelektových výsledků. Rozlišují se nadaní a mimořádně nadaní, přičemž nadaní se obvykle rychle a snadno učí, jejich výskyt v populaci je asi 10-15%, v inteligenčních testech dosahují výsledku více než IQ 120. Mimořádně nadaných jsou 2-3%, jejich IQ bývá vyšší než 130. (Definice nadání podle IQ je zjednodušující, nepostihuje celou šíři nadání, ale poskytuje aspoň orientační hledisko při posuzování nadání, protože intelekt tvoří základ pro rozumové nadání.)

Jak poznat nadané dítě
-předčasný vývin např. v matematice, přírodních vědách, jazyce, historii apod.
- vlastní způsob učení
- rychlé tempo učení
- nadšení pro výkon související s vnitřní motivací k učení (která se ale nemusí projevovat ve všech vzdělávacích oblastech)
- široké spektrum zájmů
- zvídavost
- bohatá slovní zásoba
- časné čtenářství
- brzy používá abstraktní pojmy, chápe a používá cizí slova
- vynikající paměť a pozornost
- nízká unavitelnost v duševních činnostech
- často menší potřeba spánku
- zájem o náročná témata z filozofie, etiky, náboženství a zájem o nich diskutovat
- bohatá fantazie a představivost, velké množství originálních nápadů
- pružnost myšlení
- originalita při řešení úloh různého typu a snaha najít více řešení
- emocionální citlivost a zranitelnost
- dobré analyticko-syntetické a logicko-algoritmické myšlení
- kreativní myšlení
- schopnost kritického a sebekritického myšlení
- je nervózní, když mu tempo práce ve třídě připadá nedostatečně aktivní, nebo když nevidí jasný pokrok v práci
- může být netolerantní k nedokonalosti vůči sobě i ostatním
- přichází s „lepšími způsoby“ řešení problémů a často je navrhuje spolužákům i učitelům, někdy nepříliš vhodným způsobem
- potřebuje stále nové, náročnější a podnětné informace
- potřebuje rozšiřující a obohacující učivo, náročnější učební materiály
- mívá výbornou paměť

Doporučená literatura

Jucovičová, D.: Dysgrafie. D+H, Praha 2005
Kocurová, M.: Specifické poruchy učení a chování. Západočeská univerzita, Plzeň 2000
Kaprová, Z.: O problémech žáků s poruchami učení v současné škole a cestách k jejich řešení.Tech-market, Praha 1997
Michalová, Z. : Analýza dílčích aspektů specifických poruch. Univerzita Karlova, Praha 2004
Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Portál, Praha 1997
Selikowitz, M.: Dyslexie a jiné poruchy učení. Grada, Praha 2000
Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, 2003, ISBN 80-7178-800-7
Alan Train: Specifické poruchy chování a pozornosti (Portál, 1997)
M. Sheedyová-Kurcinková: Problémové dítě v rodině a ve škole (Portál, 1998)
Gordon Serfontein: Potíže s učením a chováním (Portál, 1999)
James R. Campbell: Jak rozvíjet nadání vašich dětí, Portál, Praha 2001
Václav Fořtík, Jitka Fořtíková: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Portál, Praha 2007
Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg: Nadané dítě, Grada, Praha 2002
Erika Landau: Odvaha k nadání, Nakladatelství Akropolis, Praha 2007

Webové odkazy:

PPP Třebíč      www.ppptrebic.cz
Výukové stránky češtiny a angličtiny pro žáky se specifickými poruchami učení, nápravná cvičení            www.kaminet.cz
Každodenník o rodičích a dětech    www.rodina.cz/clanek2787.htm
Nadané děti       www.nadanedeti.cz
                            www.zsuvoz.cz/doku.php
                            www.nadanedite.cz
                            www.talentovani.cz
Dokument Příliš nadané děti      www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10076879670-prilis-nadane-deti/

Tisknout


Kalendář akcí

Červen 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
 • Školní výlet 2. tř. - Hálův Mlýn (03 - 05)
 • Škola v přírodě 3. tř. - Hálův Mlýn (03 - 07)
3
 • Školní výlet 2. tř. - Hálův Mlýn (03 - 05)
 • Škola v přírodě 3. tř. - Hálův Mlýn (03 - 07)
4
 • Školní výlet 2. tř. - Hálův Mlýn (03 - 05)
 • Škola v přírodě 3. tř. - Hálův Mlýn (03 - 07)
 • Školní výlet 5.A - Veveří, Hálův Mlýn (05 - 07)
5
 • Škola v přírodě 3. tř. - Hálův Mlýn (03 - 07)
 • Školní výlet 5.A - Veveří, Hálův Mlýn (05 - 07)
6
 • Škola v přírodě 3. tř. - Hálův Mlýn (03 - 07)
 • Školní výlet 5.A - Veveří, Hálův Mlýn (05 - 07)
7
8 9
 • Školní vlastivědná putování tříd (10 - 14)
10
 • Školní vlastivědná putování tříd (10 - 14)
11
 • Školní vlastivědná putování tříd (10 - 14)
12
13
 • Školní vlastivědná putování tříd (10 - 14)
14
15 16
 • Pedagogická rada
17
 • Zámek patří dětem (18 - 23)
18
 • Zámek patří dětem (18 - 23)
19
 • Zámek patří dětem (18 - 23)
20
 • Filmové představení ALADIN 2. - 8. tř.
 • Zámek patří dětem (18 - 23)
21
 • Zámek patří dětem (18 - 23)
22
 • Zámek patří dětem (18 - 23)
23
 • Poznávací výšlapy do okolí Náměště (24 - 25)
24
 • Slavnostní vyřazení deváťáků
 • Poznávací výšlapy do okolí Náměště (24 - 25)
25
 • Vysvědčení - konec šk. roku
26
 • Ocenění žáků na radnici
 • Ředitelské volno z důvodu stavebních prací (27 - 28)
27
 • Ředitelské volno z důvodu stavebních prací (27 - 28)
28
29 30

« Květen 2019 Červenec 2019 »

RSSRSS

Novinky

Zámek patří dětem

17. 06. 2019
Deváťáci opět v roli průvodců...

Celá novinka

Archiv novinekCo děláme jinak než ostatní


Dále Vás může zajímat

                                                                                                                               esfeuMinisterstvo školstvíOPkalibro                  aisis         

© 2019, Základní škola Náměšť nad Oslavou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing