31.03.2020 18:05

Zápis žáků do 1.ročníku pro rok 2020 - 2021

Vážení rodiče,

je-li vašemu dítěti 6 let, nebo dosáhne-li 6 let do konce srpna 2020, je Vaší zákonnou povinností požádat o jeho přijetí v některé základní škole. Školu si rodič může podle zákona vybrat. Pokud jste si vybrali naši školu a zašlete v období 1.4. – 17.4. 2020 žádost o přijetí, těší nás to a děkujeme za důvěru. Současně Vás ale musím upozornit na to, že jako škola máme omezenou kapacitu tříd, a tak můžeme letos otevřít opět jenom jednu první třídu. Postupovat budeme při přijímání dětí dle těchto předem daných kritérií:

  1. Děti s trvalým pobytem v našem školském obvodu v Náměšti nad Oslavou a v místních částech Jedov, Otradice
  2. Děti, které nejsou z našeho obvodu, ale již mají v naší škole starší sourozence
  3. Ostatní děti z Náměště nad Oslavou a místních částí Jedov, Otradice
  4. Děti s trvalým pobytem v obci, kde není základní škola
  5. Ostatní děti s trvalým pobytem na území ČR

 V případě, že nemůže škola přijmout všechny děti v rámci jednotlivých kritérií, rozhodne škola losováním za přítomnosti zřizovatele.   náš obvod 

Milí rodiče, věříme, že doba nutných opatření co nejrychleji pomine. Rádi bychom všechny přijaté děti a rodiče pozvali v květnu či červnu na malou slavnost, která nahradí setkání u zápisu, tak jak vždy bývalo. Také o miniškoličky nechceme děti připravit a věříme, že ještě v květnu či červnu budou. Důležité je ale zdraví a nyní dostává přednost! Hýčkejte svoje rodiny a buďte zdraví!

Mgr. Hana Rousková   733 362 150


Jak dítě přihlásíte ke školní docházce v roce 2020/21? 
Jak zjistíte, že je dítě do školy přijato?
Jak požádáte o odklad školní docházky?
Jak poznáte, že žádosti o odklad bylo vyhověno?
Jak poznáte, že dítě je zralé?
Mapa obvodů


Jak dítě přihlásíte ke školní docházce v roce 2020/21? 

Vážení rodiče, vyplňte žádost o přijetí ZDE  a potvrďte tlačítkem ODESLAT na konci přihlášky. V tuto chvíli již budete ve škole zaregistrovaní. Na e-mail, který uvedete, Vám přijde zpět vaše žádost i s přiděleným číslem, pod kterým budeme později zveřejňovat,  zda jste přijatí. Pokud se Vám na e-mail zaslaná žádost správně nezobrazuje, volejte 727927833. Vyřešíme to.

Potřebujeme ale ještě váš podpis na papírové podobě žádosti a kopii rodného listu. Postupujte dál dle jedné z možností:

1. Tuto žádost vytiskněte, podepište, přidejte kopii rodného listu a vhoďte do 5 dnů do poštovní schránky u školy (u nové tělocvičny)

2. Tuto žádost vytiskněte, podepište, přidejte kopii rodného listu a poštou zašlete do 5  dnů na adresu

                              ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského 53                                                    
                              Komenského nám. 53                            
               
675 71    Náměšť nad Osl.    

 3.Tuto žádost vytiskněte, podepište, přidejte kopii rodného listu a osobně ji v úředních hodinách po a stř 8.00 – 10.00 do 5 dnů předejte ve škole

4. Žádost zašlete i s kopií rodného listu do datové schránky školy  

5. Žádost zašlete i s kopií rodného listu e-mailem s elektronickým podpisem

Ve výjimečných případech, pokud nemůžete dítě přihlásit elektronicky výše uvedeným způsobem, přihlásíte dítě přímo ve škole vyplněním papírové žádosti dne 17. 4. 2020 v době od 16.00 – 18.00. S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. S žádostí Vám poradíme. Chceme se ale vyhnout vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, proto využívejte spíše některou z možností 1.- 5.

Uvažují- li rodiče o  individuálním (domácím) vzdělávání, vyplní  žádost a současně oznámí tuto skutečnost jakýmkoliv způsobem co nejdříve ředitelce školy.

 Jak zjistíte, že je dítě do školy přijato?

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo přihlášky. Uschovejte si je.  Nejpozději do konce dubna škola zveřejní přijetí dětí tímto způsobem:

1) na webových stránkách školy www.zskonam.cz bude na úvodní straně v novinkách seznam přijatých dětí (pouze čísla, jména ne)

 2) stejný seznam bude ve stejné době viset na viditelném místě na budově školy

O přijetí či nepřijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Pokud nebude některé z dětí přijato, doručíme Vám rozhodnutí nejpozději do konce dubna doporučeným dopisem.

 

Jak požádáte o odklad školní docházky?

Vážení rodiče, vyplňte žádost o odklad školní docházky ZDE a potvrďte tlačítkem ODESLAT na konci žádosti. V tuto chvíli již bude žádost zaregistrovaná. Na e-mail, který uvedete, Vám přijde zpět vaše žádost.Pokud se Vám na e-mail zaslaná žádost správně nezobrazuje, volejte 727927833. Vyřešíme to.

 Potřebujeme ještě 1) váš podpis na papírové podobě žádosti, 2) doporučení z PPP nebo SPC, 3) doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa. Postupujte dál dle jedné z možností:

1. Tuto žádost vytiskněte, podepište, přidejte obě doporučení*  a vhoďte do 5 dnů do poštovní schránky u školy (u nové tělocvičny).

2. Tuto žádost vytiskněte, podepište, přidejte obě doporučení*  a zašlete do 5 dnů poštou na adresu:

                              ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského 53 
                              Komenského nám. 53                                                                                                                              
675 71   Náměšť nad Osl.                                                    

3. Tuto žádost vytiskněte, podepište, přidejte obě doporučení*  a osobně ji v úředních hodinách po a stř 8.00 – 10.00 do 5 dnů předejte ve škole

4. Tuto žádost vytiskněte, podepište, přidejte obě doporučení*  a doručte ji do 5 dnů do datové schránky školy   

5. Tuto žádost vytiskněte, podepište, přidejte obě doporučení* a pošlete do 5 dnů e-mailem s elektronickým podpisem

*Pokud zatím nemáte některé toto doporučení (čekáte např. na vyšetření z PPP), doručte zatím pouze podepsanou žádost. Bez těchto doporučení však škola nemůže o odkladu rozhodnout. Rozhodnutí bude vydáno teprve po doručení těchto doporučení.

Ve výjimečných případech, pokud nemůžete požádat o odklad elektronicky výše uvedeným způsobem, můžete o odklad požádat přímo ve škole vyplněním papírové žádosti dne 17. 4. 2020 v době od 16.00 – 18.00. S sebou vezměte pokud možno obě doporučení. S žádostí Vám poradíme. Chceme se ale vyhnout vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, proto využívejte spíše některou z možností 1.- 5.

Jak poznáte, že žádosti o odklad bylo vyhověno?

Pokud jste vyplnili žádost o odklad, odeslali ji elektronicky, vytiskli a podepsali ji a doručili ji spolu s 2 odbornými doporučeními do školy (viz Jak požádat o odklad školní docházky), očekávejte do 30 dnů doporučený dopis s rozhodnutím o odkladu školní docházky.

Pokud jste škole doručili pouze žádost, ale nikoliv obě doporučení, škola nemůže rozhodnout o odkladu a vydá pouze Usnesení o přerušení správního řízení až do doby, kdy obě doporučení doručíte. Následně rozhodneme a do 30 dnů Vás vyrozumíme doporučeným dopisem.

Jak poznáte, že dítě je zralé?

Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto, prosím, pozornost dalšímu textu.

Optimální připravenost

Nedostačující připravenost

Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o  rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.

Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená.

Důsledek pro výuku:  nepochopení výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.

Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.

Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.

Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.

Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.

Důsledek pro výuku:  nedostatečné pochopení učiva, zejména v Čj, M a v prvouce.

Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo, méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla.

Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.

Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice, nechápe učivo.

Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.

Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.

Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.

Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo.

Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

Důsledek pro výuku: selhává ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.

Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.

Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.

Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a  kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě.

Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.

Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.

Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit.

Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.

Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na  společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.

Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní, svárlivé.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.

Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí pokynům.

Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v  bezprostředním kontaktu  a za pobízení  dospělého, nedokáže se postarat o své věci. Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.

Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel.

Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.

Důsledek pro výuku:  konflikty s dětmi i učiteli.

Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek.

Dítě se o  školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a  vědění, neklade otázky.

Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.

Mapa obvodů

Tisknout


Kalendář akcí

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27
  • Konec 2. pololetí - vysvědčení
28
  • Hlavní prázdniny (29 - 01)
29
  • Hlavní prázdniny (29 - 01)
30

« Květen 2024 Červenec 2024 »Co děláme jinak než ostatní


Dále Vás může zajímat

                                              

                     

© 2024, Základní škola Náměšť nad Oslavou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing