Řád školní družiny

ŘÁD ŠKONÍ DRUŽINY

Vypracovala: Mgr.Hana Rousková, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2015
Schválila Rada školy dne: 26.8.2015
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015

Obecná ustanovení


Na základě ustanovení zákona č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění je vydán tento Řád školní družiny. Řád je součástí organizačního řádu školy


Poslání školní družiny


Školní družina se ve své činnosti řídí především vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění. Školní družina dle této vyhlášky tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní také částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.
Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. V odůvodněných případech se akcí školní družiny mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do školní družiny.

A. POVINNOSTI A PRÁVA ŽÁKŮ, RODIČŮ


Dítě má ve ŠD právo:


1. Na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání.
2. Vyjadřovat se přiměřeným a vhodným způsobem ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí ve ŠD a těmto vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost.
3. Na informaci o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení i v záležitostech zájmového vzdělávání.
4. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, diskriminací atd.
5. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích.

Povinností dítěte ve ŠD je:


1. Řádně docházet do ŠD dle zápisního lístku (Přihlášky)
2. Dodržovat školní řád (ŠŘ) a školní řád družiny (ŠŘ ŠD), předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
3. Plnit pokyny pedagogů a zaměstnanců konajících dozor vydané v souladu s právními předpisy a ŠŘ a ŠŘŠD.

Chování dítěte v ŠD:


1. Děti dodržují všechny zásady slušného chování k pedagogům, provozním zaměstnancům, spolužákům a všem osobám ve škole. Zdraví, prosí, děkují, nechají druhé domluvit, používají vhodný slovník bez vulgarit a velmi hlučných projevů, před vstupem kamkoliv klepou, přezouvají se. Zápasení se spolužáky ani „z legrace“ není dovoleno, stejně jako jakékoliv provokace či násilí, ubližování fyzické i psychické (posmívání, pomluvy, vyčleňování z kolektivu). Děti se aktivně účastní programu ve ŠD a nenarušují nevhodným chováním jeho průběh (nerespektování pokynů učitelů a drzé komentáře, hlučnost, nerespektování nařízení o uložení mobilu v aktovce a s vypnutým zvoněním, telefonováním bez dovolení atd.). Totéž platí při programu mimo budovu školy. Snaží se vzorně reprezentovat školu, sebe i rodiče.
2. Místnost školní družiny i své místo udržuje dítě v čistotě a pořádku. Chodí v přezůvkách. Zvláštní pozornost věnuje žák udržování čistoty na WC (Vždy splachuje!) a v šatnách (věci má na věšáku a v poličce). Rovněž lavice udržuje v naprosté čistotě a nečmárá na ně, nic na ně nelepí, uklízí po sobě hračky!
3. Ve škole je dětem i v době pobytu ve ŠD zakázáno užívání návykových látek, pití energetických a kofeinových nápojů a pojídání pochutin, které ovlivňují chování nebo zdraví žáka (slané brambůrky, cukrovinky jako lízátka atd.) Rovněž žvýkání žvýkačky není dovoleno.
4. Mobil má dítě vypnutý a uložený v aktovce. Focení, nahrávání není dovoleno bez souhlasu pedagoga. Potřebuje – li se výjimečně nutně domluvit s rodiči na neodkladné záležitosti, požádá vychovatele o dovolení si zatelefonovat, poslat sms atd. Vychovatel mu to dovolí ve chvíli, kdy to nenarušuje program ŠD.
5. Dítě je povinno hlásit úraz, který se mu stal ve ŠD, ihned ten den. Ohlášení úrazu dodatečně v následujících dnech není možné a škola ho nemůže brát jako školní úraz.
6. Dítě nesmí do ŠD nosit cennosti, hračky a větší obnos peněz (vyjma drobných peněz na autobus, svačiny atd.). Škola za případné ztráty neodpovídá. Zjistí-li dítě ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo. Během vycházky a pobytu venku mají děti aktovky uložené na určeném místě. Peníze si berou s sebou. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Poškodí-li dítě úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků, učitelů, ostatních zaměstnanců školy, či jiných osob, jsou rodiče tohoto dítěte povinni škodu uhradit.
7. Porušuje – li dítě opakovaně ŠŘ (neuposlechne pokyny vychovatele, narušuje program, odmítá se zapojit do programu, odmlouvá, neuklízí hračky, je vulgární či drzé atd.), může ŘŠ rozhodnout o jeho vyloučení.

Rodiče (zákonní zástupci) mají ohledně ŠD tato práva:


1. Na informace o průběhu a výsledcích dítěte ve ŠD (Ústně vždy v předem domluveném čase).
2. Vyjadřovat se přiměřeným a vhodným způsobem ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka a těmto vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost. Adresuje – li svoji připomínku, stížnost atd. vychovateli, zabývá se tímto vychovatel a rodiči odpoví (obdobně vedoucí vychovatelka atd.). Obrátí – li se rodič na ŘŠ, řeší připomínky ona.
3. Na informaci a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech (Ústně vždy v předem domluveném čase).

Povinností rodičů je:


1. Zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do ŠD.
2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání otázek zájmového vzdělávání dítěte. Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, musí tedy se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou. Nedostaví – li se zákonný zástupce dítěte k projednávání důležitých okolností ve ŠD, může být vyloučeno.
3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti (včetně pohybových omezení po nemoci), potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Rovněž rodič nahlásí změnu telefonního čísla.
4. Omlouvat předem dítě ze ŠD, pokud je ve škole a jeho absence se bude týkat jen ŠD. Omluvenku předá dítě nebo rodič kmenové vychovatelce, vychovateli. Oznámí – li rodič zahájení absence žáka ve vyučování učiteli, ŘŠ v souladu se ŠŘ, ti toto oznámí vychovatelům.
Odchází – li žák ze ŠD dříve, než je uvedeno v přihlášce, musí ho vyzvednout zákonný zástupce nebo dítě předloží písemnou omluvenu na lístečku, kde rodič uvede, že přebírá za odchod žáka odpovědnost od xy hodin. Písemně musí rodič také oznámit to, že dítě bude vyzvedávat jiná osoba než je uvedená na přihlášce. Ve výjimečných případech lze změnu v odchodu dítěte oznámit příslušné vychovatelce telefonicky, ta pak určí způsob omluvy.
Neomluvená absence dítěte ve ŠD může být důvodem k vyloučení dítěte.
5. Zaplatit za pobyt dítěte ve ŠD úplatu.
Úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách – za 1. a 2. pololetí. Výše úplaty činí 300 Kč za jedno pololetí bez ohledu na četnost docházky, na absenci atd. Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.
6. Zajistit stravování a pitný režim žáka vzhledem k jeho délce pobytu v družině.
7. Respektovat provozní dobu družiny.
8. Respektovat nařízení o vstupu osob do budovy.

B. VZÁJEMNÉ VZTAHY


Vzájemné vztahy všech účastníků vzdělávání i provozních zaměstnanců vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech. Žák je povinen se chovat slušně nejen k pedagogům a spolužákům, ale i k ostatním zaměstnancům
V případě, že se k dětem zejména ve ŠD kdokoliv špatně chová, ubližuje jim, nebo je cokoliv trápí, obrací se přímo ve ŠD na vychovatelku. Telefonování rodičům z těchto důvodů není možné.
Škola má ustanovenou výchovnou poradkyni a metodičku prevence rizikového chování. I na ně se mohou rodiče i dítě ve vymezených hodinách obracet ( v přízemí vpravo ve školní kuchyňce) s obtíži ve ŠD. Rovněž na TU a ŘŠ. Individuální konzultaci si rodič domlouvá s vychovateli, pedagogy i ŘŠ předem mimo přímou práci s dětmi.

Zaměstnanci školy


1. Dodržují partnerský vztah k žákům a jejich rodičům, respektují Úmluvu o právech dítěte (2O.11.1989 OSN).
2. Dodržují dokument „Povinnosti pracovníků školy“.
3. Mají právo být informováni o veškerém dění ve škole (vyjma např. důvěrných informací o dětech).
4. Mají právo vyjádřit své názory na veškeré dění ve škole.

C. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠD, VSTUP OSOB DO BUDOVY OHLEDNĚ ŠD

Docházka do ŠD:


Přihlašování a odhlašování žáků


1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce vždy do 10. 9. předáním řádně vyplněného zápisním lístku. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitelka školy do 15. 9. na základě přihlášky vyplněné zákonným zástupcem do výše kapacity ŠD. Při převisu přihlášek nad kapacitou rozhoduje věk dětí (přednost mají nižší ročníky). Umožní – li to kapacita ŠD, lze dítě do ŠD přihlásit kdykoliv během školního roku.
2. V přihlášce rodič uvede rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny – zda dítě bude odcházet samo nebo v doprovodu. Pokud bude odcházet v doprovodu, napíše jména osob, které mohou dítě vyzvednout. Pouze těmto osobám bude dítě vydáno. Dítě přináší přihlášku v 1. den svého pobytu v ŠD.
3. Docházka žáka, který odevzdal přihlášku do školní družiny, je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit viz povinnosti rodičů.

Příchod dětí přihlášených do ranní ŠD do budovy


Dítě přihlášené do ranní družiny a zazvoní v době 6.00 – 7.30 na zvonek určený ŠD a představí se vychovatelce. Ta dítě vpustí do budovy dálkovým ovládáním a osobně zkontroluje, kdo vchází do školy. Rodiče děti do šaten a ŠD nedoprovází.

Příchod dětí do ŠD po vyučování


Děti 1. – 2. roč. po 4. vyučovací hodině přichází do ŠD ihned po vyučování dle rozvrhu hodin, vychovatelům je předává učitelka. Na oběd jdou společně s vychovatelkou, vychovatelem (i děti, které se v jídelně nestravují). Děti 2. – 5. roč. odchází po vyučování samy do jídelny Scholarest a jejich pobyt v ŠD začíná po obědě.

Odchod ze školní družiny.


1. Žáci neopouštějí oddělení ŠD bez svolení vychovatelky školní družiny.
2. V případě, že se žák účastní činností zájmového kroužku organizovaného školou nebo DDM v budově školy (odevzdala přihlášku), předávají vychovatelé dítě vedoucímu kroužku a ten po skončení činnosti vrací dítě zpět do příslušného oddělení školní družiny. V průběhu zájmového kroužku zodpovídá za bezpečnost dítěte vedoucí kroužku. Jestliže zájmový kroužek odpadne, je povinností žáka se ihned vrátit do ŠD.
3. Odchod dětí domů je z organizačních a programových důvodů možný jen v 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 a po 15.00 hod. kdykoliv. Žáci odcházejí ze ŠD podle podmínek zapsaných v zápisním lístku.
4. Potřebuje-li rodič, aby dítě odešlo v jinou dobu nebo s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit příslušné vychovatelce. Viz povinnost rodičů omlouvat žáka.

Vyzvedávání si dětí rodiči a pověřenou osobou

1. Je – li to uvedeno v přihlášce, vyzvedává si ve ŠD dítě rodič. Zazvoní na příslušný zvonek, sdělí důvod návštěvy a vyčká. Prostor u zvonku, prostor vestibulu, šaten a chodba v přízemí jsou monitorovány kamerami. Vychovatelka či jiný zaměstnanec školy vpustí rodiče či pověřenou osobu dálkovým ovládáním (pokud vidí osobu na monitoru a zná její totožnost) nebo osobně jde otevřít vchodové dveře (v ostatních případech) a dbá při tom na bezpečnost žáků i dospělých ve škole.
2. Vychází – li děti za ŠD z budovy, rodiče, zákonní zástupci, cizí osoby nesmí využít situace a vcházet do budovy. Musí zazvonit, sdělit důvod návštěvy školy a vyčkat.
3. V případě nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD se vychovatelka telefonicky spojí s rodiči žáka. Pokud není možné rodiče kontaktovat, po domluvě s ředitelkou školy požádá o spolupráci Policii ČR, případně odbor sociální a právní ochrany dětí. Při opakovaném pozdním vyzvedávání žáka ze ŠD upozorní vychovatelka vedení školy a žák může být ze ŠD vyloučen.
4. Vyloučení žáka ze ŠD je vždy předem projednáno s rodiči. Důvodem mohou být tyto skutečnosti:
a) nezaplacená úplata (ani po upozornění),
b) neomluvená absence, pozdní vyzvedávání dítěte a neplnění dalších povinností rodičů,
c) opakované porušování ŠŘ dítětem (chování).

D. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Dozor nad dětmi je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve ŠD.
Děti jsou i ve ŠD povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků a dodržovat všechny zásady bezpečnosti tak, jak je uvádí ŠŘ odstavec D i při pobytu ve ŠD.


Tento školní řád jsou povinni dodržovat všichni účastníci vzdělávání. Řád je zveřejněný na www.zskonam.cz

V Náměšti nad Oslavou dne 26. 8. 2015


Ředitelka školy: Mgr.Hana Rousková

Tisknout


Kalendář akcí

Květen 2021
Po Út St Čt So Ne
          1 2
  • Sběr starého papíru (03 - 07)
3
  • Sběr starého papíru (03 - 07)
4
  • Sběr starého papíru (03 - 07)
5
  • Sběr starého papíru (03 - 07)
6
  • Sběr starého papíru (03 - 07)
7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Duben 2021 Červen 2021 »

RSSRSS

Novinky

Srdce s láskou darované – 1. místo

17. 05. 2021

Srdce s láskou darované – 1. místo

Na začátku května vyhodnotila odborná porota letošní ročník soutěže Srdce s láskou darované. Žáci 7. A se umístili na krásném 1. místě a získali zlatou medaili.

Celá novinka

Archiv novinek



Co děláme jinak než ostatní


Dále Vás může zajímat

                                          

                     

© 2021, Základní škola Náměšť nad Oslavou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing