Milníky projektu

Červen 2012

letní kurz Biskupice (enviromentální výchova, rodilý mluvčí AJ, OSV)
dokončení a ověření všech pomůcek a metodik
ŠVP - inovovaná verze
videonahrávky výuky
projektová výuka
závěrečné ukončení projektu

Květen 2012

závěrečná konference projektu
Zámek patří dětem
Veletrh ČR
historická exkurse Praha (provází žáci) tvorba činnostních a interaktivních pomůcek a jejich ověřování tvorba učitelských metodik

Duben 2012

Projekty ke Dni Země
Absolvenské práce zahájení
setkání partnerů v Náměšti
konzultace úprav ŠVP s odborníky
metodická sdružení partnerských škol
tvorba činnostních a interaktivních pomůcek a jejich ověřování

Březen 2012

Schůzka partnerů ve Vladislavi
návrhy úprav průřezových témat do ŠVP  a jiné návrhy změn testování Kalibro - celorepublikové testování - pokračování tvorba činnostních a interaktivních pomůcek a jejich ověřování tvorba učitelských metodik

Únor 2012

dokončeno vzdělávání učitelů
Žákovská konference
tvorba činnostních a interaktivních pomůcek a jejich ověřování žákovské projekty testování Kalibro - celorepublikové testování

Leden 2012

5. a 7. ročník zimní pobyt zaměřený na osobnostní a sociální výchovu
Vzdělávací semináře pro učitele
Tvorba studijních materiálů na web školy
Tvorba interaktivních pomůcek pro 1.stupeň
Tvorba činnostních pomůcek
Testování třídního klimatu
Celostátní srovnávací testy k posouzení vlivu projektu na žáky

Prosinec 2011

Vzdělávání učitelů – individuální i společné
Nákup knih, pomůcek
Velký celoškolní projekt „Vánoce“, zaměřený na spolupráci různě starých dětí
Výroba pomůcek učiteli
Schůzky k ověřování pomůcek
Vznik videonahrávek vyučovacích hodin
Setkání partnerských škol v Hartvíkovicích, předání USB k ověřování
Studijní materiály na webu školy
Vzájemné hospitace učitelů
Vznik kalendáře s fotografiemi akcí projektu
Den otevřených dveří a výtvarná výstava – publicita projektu

Listopad 2011

Vzdělávání učitelů – individuální i společné
Sebehodnocení žáků a hodnocení učiteli do archů
Konzultace k hodnocení KK – žák – učitel - rodič
Výroba pomůcek učitelů
Schůzky k ověřování pomůcek
Vznik videonahrávek vyučovacích hodin
Schůzky s řediteli partnerských škol
Vzájemné hospitace učiteli

Říjen 2011

Setkání partnerských škol ve Studenci, předání USB k ověřování
Vzdělávání učitelů - individuální i společné
Výroba pomůcek učiteli
Studijní materiály na webu školy
Den otevřených dveří – publicita projektu
Schůzky k ověřování pomůcek
Vznik videonahrávek vyučovacích hodin
Vzájemné hospitace učitelů

Září 2011

Vzdělávání učitelů - individuální i společné:
Pedagogická evaluace, OSV
Zahájena výuka dle inovovaného ŠVP, větší množství volitelných předmětů
Expedice Jedov – třídní pobyty s osobnostní a sociální výukou
Výroba pomůcek učiteli:
Zahájení sebehodnocení v ŽK
Tematické plány učiva - ověřování

Srpen 2011

Vzdělávání učitelů:
Prázdniny trochu jinak, Čtenářská gramotnost, OSV

Červen 2011

Veletrh evropských zemí
Expedice léto – pobyty 1.,2.,3.,4. ročníku zaměřené na OSV
Vyhodnocení testů Kalibro
Rozbor výsledků testování Barvy školy s lektorem – 2.část
Dějepravné putování
Inovace ŠVP o nové volitelné předměty
Vzdělávání učitelů (Dr. Martínek, Dr. Svoboda)


Květen 2011

Projekt zámek patří dětem
Nakoupení knih do třídních knihovniček na 1.stupeň pro projektovou výuku a jejich využití při projektech
Účast učitelů na konferenci k etické výchově
Příprava projektu Veletrh evropských zemí
Vznik činnostních pomůcek do AJ, F
Vzájemné hospitace učitelů
Rozbor výsledků testování Barvy školy s lektorem – 1.část
Obdržení výsledků testů Kalibro pro 3.,5.,7.,9. ročník
Sestavení nabídky nových volitelných předmětů na další školní rok
Konference partnerských škol v Koněšíně a vznik videonahrávky vzorové výuky na této škole


Duben 2011

Zhodnocení životních dovedností dětí (klíčových kompetencí –KK), žákovské sebehodnocení
Konzultace učitele a jednotlivých žáků za přítomnosti rodičů s cílem rozvíjet dovednosti žáka
Příprava projektu Zámek patří dětem
Příprava enviromentálního projektu s místní agenturou Zera – žáci 9. ročníku
Projekt Den Země – žáci 8. ročníku seznamují mladší žáky s ekologickými opatřeními v deštných pralesích, sklizní kávy, kakaa, banánů za pomoci putovní výstavy společnosti Fair trade
Evaluační testování Barvy školy (klima školy, efektivita výuky, nebezpečí rizikových jevů…)
Vznik dalších činnostních pomůcek k výuce žáků
Podpora mediální výchovy – vznik 1. čísla školního časopisu

Březen 2011

Vzdělávání učitelů:
Seminář pro celý pedagogický sbor k průřezovému tématu Mediální výchova s využitím metod kritického myšlení a s cílem učit žáky kriticky vyhodnocovat informace v médiích

Příprava celoškolního projektu Veletrh evropských zemí

Vzájemné hospitace učitelů s cílem výměny zkušeností s inovativními metodami

Setkání partnerských škol projektu v Náměšti nad Osl.

Únor 2011

Kalibro – srovnávací testování žáků 3., 5., 7., 9. ročníků v M, ČJ, AJ, přírodovědném i humanitním základu

Vzdělávání učitelů:
Návštěva našich učitelů na ZŠ Londýnská v Praze s cílem hospitací v tematicky propojované výuce, diskuse o jejich ŽK a hodnocení

Seminář Storytelling o zajímavých metodách k práci s textem v OSV, ČJ

Seminář pro celý pedagogický sbor k metodám kritického myšlení a následné ověřování těchto metod v praxi

Veškeré DVU bylo prodiskutováno a poznatky byly využity k výuce

 Leden 2011

 Ověřování vytvořených kritérií hodnocení a také ŽK

Program Začít spolu na 1.stupni

Zimní škola v přírodě pro 5.ročník a lyžařský výcvik pro 7.ročník – program s OSV (osobnostní a sociální výchovou)

Elektronické studijní materiály pro domácí procvičování žáků byly na webu rozšířeny

Vznik dalších činnostních pomůcek do výuky

Vzdělávání učitelů:
Environmentální výchova na 1.stupni (poznatky se rovněž hned ověřovaly ve výuce)


Prosinec 2010

3. oborový den na 2. stupni

Projektová výuka ve 3. a 4. ročníku

Vzdělávání učitelů Hodnocení žáků, Životní dovednosti, Osobnostní a sociální výchova

Spaní žáků ve škole jako akce měnící klima školy

Videonahrávky dalších vyučovacích hodin, projektů

Vznik činnostních pomůcek

Spolupráce s regionálními organizacemi – Galerie 12

5. konference partnerských škol v Trnavě

Listopad 2010

Studijní materiály pro žáky umístěny na web školy

4. konference partnerských škol

Videonahrávky vyučovacích hodin

2. oborový – projekt

Vzdělávání učitelů – Metoda čtení s předvídáním

Zveřejnění kritérií pro hodnocení žáků ve všech předmětech (2. stupeň)
– viz Dokumenty – Pravidla pro hodnocení

Vzdělávání učitelů pro tvorbu elektronických pomůcek, které budou uveřejňovány na webu školy a sloužit žákům k opakování

Konzultace Žák – učitel

Říjen 2010

3. konference učitelů partnerských škol ve Výčapech

Vznikají žákovská portfolia

Používají se interaktivní učebnice, PC výukové programy, internet při výuce v každé třídě, vizualizér, kamera, diktafon, fotoaparát

Proběhl 1. oborový den pro žáky 2. stupně

Ověřování projektu Začít spolu ve 3. třídě

Vznik videonahrávek vzorových vyučovacích hodin

Vzdělávání učitelů na metody ovlivňující klima školy

Den otevřených dveří, ukázka hodin, využívání techniky

Zveřejnění kritérií pro hodnocení žáků ve všech předmětech (1. stupeň)

Výběrový seminář Kouzelnické pokusy pro rozvoj nadání žáků

Září 2010

Vzdělávání učitelů Pedagogická evaluace

Spuštěny nové webové stránky k publicitě projektu, zveřejňování průběhu i výsledků projektu

Expedice Jedov – pobyty žáků pro posílení sociálních kompetencí

Vznik žákovských pravidel a symbolů 15 životních dovedností v každé třídě

Vznik evaluační zprávy (uveřejněna na webu viz dokumenty)

Vznik dalších pomůcek, jejich ověřování, vznik metodik k výukovým projektům

Ověřování nových žákovských knížek se sebehodnocením

Ověřování vznikajících pomůcek, individualizovaná výuka, podpora nadání žáků

Nový předmět pro proměnu klimatu školy Osobnostní a sociální výchova

Červenec, srpen 2010

Vzdělávání učitelek 1. stupně v systému výrazně podporující kompetence žáků  - Začít spolu

Vzdělávání učitelů v oblasti muzikoterapie, dramatiky, artefiletiky – metody k rozvoji osobnostní a sociální výuky

Vybavení školy novou technikou (dataprojektory, notebooky, vizualizér, kamera, diktafon, fotoaparát) a také nábytkem na encyklopedie, učitelskou literaturu a portfolia žáků


Červen 2010

Vlastivědně historická exkurse žáků v Praze s jejich řetězovým vzájemným provázením

Projekt Zámek patří dětem – řetězové provázení na místním zámku žáky 9. ročníku

Projekt Ochrana půdy ve spolupráci s agenturou Zera

Spolupráce žáků s Galerií 12, Galerií Malovaný dům

Vzdělávání učitelů – Pedagogická evaluace I.

Vzdělávání učitelů – Učivo jako prostředek k rozvoji kompetencí
Učitel v roli manažera

2. konference partnerských škol

Inovace Školního vzdělávacího programu – nové předměty, úprava strategií vlivem vzdělávání učitelů během tohoto projektu atd.

Květen 2010

Projekt Terezín

Vznik kritérií k vlastnímu hodnocení školy

Vznik dalších činnostních pomůcek pro výuku

Projekt Den ve starověkém Řecku

Duben 2010

Vzdělávání učitelů v systému Začít spolu pro rozvoj kompetencí žáka

Výstava naší školy – vernisáž, prezentace žákovských projektů, výtvarných prací a také tohoto projektu. Rozvíjeny byly občanské kompetence žáků

2. oborový den žáků 2. stupně – projekt je součástí systému podpory nadání žáků

Projekt Dějepisné putování Dějepisné putování

Konzultace žák – učitel – rodič, podpora a hodnocení kompetencí žáka

Březen 2010

Konference partnerských škol

Publicita projektu – články, tiskové zprávy, dárkové předměty, informační desky

Vzdělávání učitelů - Nadaní žáci a individualizovaná výuka

Testování 3., 5., 7., 9. ročníků v testech Kalibro

Únor 2010

Vznik činnostních pomůcek pro inovativní výuku

Nákup žákovské i učitelské literatury potřebné k zamýšlené inovativní výuce


Leden 2010

Představení projektu učitelům, prostudování projektu

Vzdělávání učitelů – Kritické myšlení jako výuková metoda


Zahajovací konference_31.3.2010

Znojmo 2010

Tisknout


Kalendář akcí

Leden 2021
Po Út St Čt So Ne
       
  • Vánoční prázdniny (21 - 03)
1
  • Vánoční prázdniny (21 - 03)
2
  • Vánoční prázdniny (21 - 03)
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
  • Pololetní prázdniny
29
30 31

« Prosinec 2020 Únor 2021 »

RSSRSS

Novinky

Základní informace k výuce v lednu

30. 12. 2020
Na základě rozhodnutí vlády se 4.1.2021 otvírají školy pouze pro 1. a 2. třídy.  Všechny ostatní třídy přechází od 4.1. opět na distanční výuku.

Celá novinka

Archiv novinekCo děláme jinak než ostatní


Dále Vás může zajímat

                                          

                     

© 2021, Základní škola Náměšť nad Oslavou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing