Koncepce školy

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ
ZŠ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, KOMENSKÉHO 53
PRO OBDOBÍ 2008 - 2013

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Škola má kapacitu 350 žáků, skutečný počet je do 300 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů. Budova školy je z roku 1893 a nachází se v blízkosti středu města. Zámecký park a klidná zóna kolem řeky i nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a pozemek školy vytváří příznivé školní prostředí. Škola má 14 pěkně udržovaných učeben. Technický stav budovy je zastaralý, prostorově nevyhovují sborovny, cvičebna, šatny. Škole chybí tělocvična, odborné učebny.V mezích rozpočtu je škola udržována, z části byl vyměněn i žákovský nábytek.
Ve škole pracuje 22 pedagogických pracovníků, 8 správních zaměstnanců, integrovaným žákům se věnuje asistentka pedagoga. Sbor je týmově vzděláván a rovněž týmově vytvořil školní vzdělávací program.
Svoji vizi formulovala škola v roce 2007 jako snahu stát se školou zaměřenou na výuku jazyků, matematiky a enviromentální (ekologickou) výchovu.
V roce 2007 byla škola ČŠI hodnocena v oblasti čtenářské gramotnosti jako příkladná škola s vynikající úrovní.

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ

MOTTO: „Učitel by měl být tím, kdo dětem připraví ty nejlepší podmínky k učení, vytvoří bezpečné prostředí, připraví materiály, zadá smysluplné problémy k řešení, organizuje učení ve skupinkách, poskytuje zpětnou vazbu, upozorní na chyby, aniž by za ně trestal, podněcuje diskusi mezi žáky, žádá vyhledávání z nejrůznějších zdrojů.
Je to opuštění mocenského autoritativního vztahu vůči dětem a je to jedna z nejobtížnějších věcí, která čeká naše školství na cestě transformace “
PhDr. Jana Nováčková
(přední česká psycholožka zabývající se školní psychologií)

Vlastní dodatek : „ Ředitel školy by měl být ten, kdo stejným způsobem připraví ty nejlepší podmínky svým učitelům, vytvoří bezpečné prostředí, připraví materiály, zadá smysluplné úkoly k řešení atd. “

KONCEPČNÍ CÍLE K ŘÍZENÍ ŠKOLY:

A.Oblast řízení výchovně vzdělávacího procesu
1. Prohlubovat efektivitu výuky tím, že bude založená na:
a/ aktivní práci žáka a jeho snaze o svoje osobní maximum ( strategií budou vyučovací
metody a pomůcky, které k takové práci vedou, a poskytování okamžité zpětné vazby při procesu učení, následné sebehodnocení a hodnocení a výuka orientovaná na život města a regionu )
b/ na předem stanovených a spolu s dětmi vytvořených pravidlech života školy s cílem přijmout pravidla vnitřně za svá a spolupodílet se na fungování školy (doplněk ke školnímu řádu)
c/ souladu školního vzdělávacího programu a cílů rámcově vzdělávacího programu
a získávání klíčových kompetencí jako nutnosti pro budoucí život lidí žijících v EU

d/ průřezových tématech, které jsou mostem mezi výukou a reálným životem lidí

e/ péči o děti nadané i děti s poruchami učení ( především individuálním sebehodnocením
a hodnocením dětí, prostupností vzdělávání v jednotlivých ročnících a volitelnými předměty)

f/ úzké spolupráci výchovného poradce a preventisty patologických jevů s mnoha organizacemi: ÚP, pedagogicko psychologická poradna (okresní koordinátor
Paed.Dr. Matějková), Policie (program Ajax), Dětským domovem v Náměšti n.Osl,
K- centrum atd.) a vytvoření evaluačních nástrojů na klima třídy, školy

g/ spolupráci s ostatními školami města včetně mateřských, Radou školy, MěKS, kastelánem zámku, SRPŠ, DDM Radost a sponzory školy

2. Umožnit žákům vzdělávat se ve školním prostředí tak, aby měli pocit bezpečí, chybu viděli jako cestu, jako stupeň učení.Vše dle zásad „SSS“( smysluplnost, spolupráce, svobodná volba postupu). Tím zajistit naplnění lidských potřeb dle Maslowovy pyramidy.


Vyšší potřeby                - vědění, spravedlnost, estetické prostředí
Seberealizace               - výběr tématu, postupů   
Uznání a sebeúcta        - uspokojení z výkonu, pocit z přijetí a úcty
Láska a sounáležitost   - náklonnost a potřeba někam patřit – třída, škola, rodina, město   
Bezpečí                         - potřeba řádu jistoty (při ohrožení mozek přepíná na své nižší části, ve kterých nenastává učení)
Fyziologické potřeby     - pitný režim, pobyt venku při velké přestávce, dostatek podnětů


Dospělý člověk může být šťastný i v případě, že mu některé patro pyramidy schází.Dítě ne!
„Vytratí – li se ze školní práce pocit štěstí, vytratí se smysl školy“
V. Václavík (PF Hradec Králové)

B.Oblast řízení lidských zdrojů
1. Budovat „kulturu školy“ jako vyvážení zaměření na výkony a zaměření na vztahy
„ Každý jednotlivec je součástí celku…..a tím jej ovlivňuje a vytváří“

2. Motivovat učitele k vysoce profesionální a kvalitní práci a vzájemné spolupráci,ovlivňovat postupně myšlení lidí a tím vytvářet ideální prostor pro nastartování změn, které potřebuje české i evropské školství
„ Vnitřní síla nakazí tvořivostí druhé….“
a/ prožitím úspěchu z tvořivé práce, ke které učitelům vedení školy vytvoří podmínky jak v oblasti výuky, tak při spolupráci s rodiči, veřejností, v oblasti prezentace školy na veřejnosti
( opět v souladu s Maslowovou pyramidou lidských potřeb)
b/ delegováním funkcí v pedagogickém sboru

c/ systémem odměňování a předem danými kritérii odměňování včetně mezd učitelů
i z projektu ESF

d/ přátelským klimatem, ale i spravedlností, důsledností v kontrole

3. Vzdělávat i nadále učitele týmově
a/ Obohatit vědomosti učitelů, které získali v minulých letech, o praktické výměny zkušeností z praxe a zkušenosti doplňovat o metody vedoucí ke klíčovým kompetencím
(o práci s textem metodami kritického myšlení -RWTC, činnostní učivo, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku, skupinovou a kooperativní práci, prvky programu Začít spolu, způsoby poskytování zpětné vazby, hodnocení, průřezová témata

b/ toto vzdělávání i výměnu zkušeností nabídnout i školám v regionu a stát se tak místem setkávání učitelů a výměny tvořivosti učitelů
„Tvořivost odkrývá to, co je před námi, ale nevidíme to skrze zvyk“ A.Koestler

c/učebnice alespoň částečně nahradit prací s originálními zdroji ( mapy, atlasy, grafy, encyklopedie, internet, výukové PC programy,slovníky……) a s životem města ( ankety a rozhovory s občany, besedy s osobnostmi města, zřizovatelem atd.)

b/ frontální výuku nahrazovat skupinovou a kooperativní výukou a svoji přípravu na vyučování orientovat více na organizaci výuky než na obsah a obsah vzdělávání doplňovat
o oblasti zájmů žáků a informace, které si žáci sami umí zjistit, vyhledat a tím je motivovat ke vzdělávání (v souladu s výstupy RVP)

c/ orientovat se na pomůcky a učebnice, které žákům umí poskytovat zpětnou vazbu, a tím ulehčovat učitelům práci a současně vést žáky k odpovědnosti

4.Smysluplnou výukou získávat partnery pro zvýšení prestiže školy v regionu a prezentace práce školy na veřejnosti (např. PF MU Brno, ČŠI, PC Vysočina) a sponzory školy

5.Nepedagogické pracovníky začleňovat do aktivní práce školy, vidět je jako partnery, seznamovat je s děním školy i zásadami výchovně vzdělávacího procesu, jehož jsou součástí,
a budovat u nich odpovědnost za efektivní provoz školy

C.Strategie a plánování
1. Stávající vizi školy z roku 2007 se v budoucnu snažit rozšířit o budování sounáležitosti žáků ke škole, městu, regionu tak, aby se na formulaci podíleli všichni zaměstnanci a byla pro ně přijatelná

2. Spolu se sborem formulovat misi školy (současné poslání školy)

3. Ihned po zveřejnění výzvy ESF ( jaro 2008) vytvořit projekt, který by nastartoval a finančně podpořil : 
a/ modernizaci výuky, získávání pomůcek podporujících švp (křížovým financováním)

b/ tvorbu pomůcek, dobrovolnou tvorbu metodický listů,výměnu materiálů a zkušeností mezi učiteli školy a škol v okolí jako podporu školnímu vzdělávacímu programu (a současně učitele za tuto práci velmi dobře ocenil)

c/ týmové vzdělávání sboru, kulaté stoly k otázkám výuky

d/ vybudování komunitního centra setkávání se v prostorách školy tzn. vybudování místa pro společenské, kulturní, sportovní akce a vzdělávací setkávání nejen žáků, učitelů, ale i rodičů a celé veřejnosti s cílem otevřít školu široké veřejnosti, zviditelňovat školu v regionu a současně vysvětlovat veřejnosti nutnost reformy školství a její cíle

4.Ve spolupráci se zřizovatelem
a/ stanovit ekonomický plán obnovy školy, zpracovat potřebnou dokumentaci ( průzkum
statiky, tepelný audit, projektovou dokumentaci k přístavbě tělocvičny atd.)

b/ volit strategie
- k vylepšení stavu zastaralé budovy a k energetickým úsporám( např. výměna oken,
topení )
- dále budovat sportovně relaxační areál v zadních prostorách školy, vybudovat
např.ekologickou učebnu a celý prostor esteticky sjednotit
- v souladu se záměry města odlišit zaměření základních škol ve městě vybudovat
jazykovou učebnu, která toto zaměření umožní
- k řešení nedostatku prostor
- naprosto nevyhovující podmínky pro kvalitní týmovou přípravu učitelů
v prostorách dvou velmi malých a nevybavených sboroven
- chybějící prostory pro setkávání žáků školy, rodičů
- chybějící tělocvična

c/ podílet se na vytváření projektů k získání financí z ESF a jiných projektů (např.Fond Vysočina), úzce a aktivně se zřizovatelem v této oblasti spolupracovat

d/ z provozních rozpočtů školy dokončit :
- započatou rekonstrukci estetického prostředí tříd ( nábytek, malování, vybavení)
- najít prostor pro žákovskou knihovnu, která by byla žákům volně přístupná
během vyučování (nutnost pro naplňování cílů RVP)
- esteticky sjednotit a opticky prosvětlit prostory chodeb a vstupní prostor
školy, což by spolu s výměnou dlažby, nátěry dveří a vymalováním chodeb
nesmírně pozvedlo prostředí školy a působilo pozitivně na rodiče, učitele, žáky
i veřejnost a dodalo patřičnou vážnost nové vizi školy

5. Delegovat kompetence vedoucích pracovníků v rámci organizačního schématu

6. Doplnit kontrolní systém školy o systém na sebe navazujících evaluačních nástrojů školy (dotazníky rodičům, žákům, učitelům, záznamové archy, portfolia učitelů, žáků), vyhodnocovat je a reagovat na ně při stanovování dalších úkolů

7. Dobudovat systém uceleného předávání informací pedagogickému sboru, rodičům, žákům (aktivní školní senát, prezident školy), veřejnosti

V Náměšti nad Oslavou dne 1. 9. 2008 Mgr. Hana Rousková, ředitelka školy

Tisknout


Kalendář akcí

Prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
          2
3 4 5 6 7 9
10 11 12 13 14 15 16
 • Divadelní představení 1. - 3. tř.
17
18 19
 • Zájezd na Světový pohár v biatlonu
20
21
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
22
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
23
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
24
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
25
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
26
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
27
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
28
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
29
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
30
 • Vánoční prázdniny (22 - 02)
31
           

« Listopad 2018 Leden 2019 »

RSSRSS

Novinky

Organizační pokyny na biatlon

18. 12. 2018
 Pozor na změny v čase odjezdu!!!

Celá novinka

Archiv novinekCo děláme jinak než ostatní


Dále Vás může zajímat

                                                                                                                               esfeuMinisterstvo školstvíOPkalibro                  aisis         

© 2018, Základní škola Náměšť nad Oslavou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing